• ස්වදේශ කටයුතු අමාත්‍යාංශය
 • රාජ්‍ය පරිපාලන හා කළමනාකරණ අමාත්‍යාංශය
 • දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලය - කොළඹ
 • පළාත් මෝටර් රථ දෙපාර්තමේන්තුව - මාළිඟාවත්ත
 • ඉඩම් රෙජිස්ට්‍රාර් දෙපාර්තමේන්තුව
 • සමාගම් මැදුර
 • කොළඹ මහ නගර සභාව
 • බස්නාහිර පළාත් ව්‍යාපාර ලියාපදිංචි කිරීමේ දෙපාර්තමේන්තුව
 • විශ්‍රාම වැටුප් දෙපාර්තමේන්තුව
 • බස්නාහිර කලාප කාර්යාලය - දෙල්කද
 • මධ්‍යම ලේඛනාගාරය - මාළිඟාවත්ත
 • පුද්ගලයින් ලියාපදිංචි කිරීමේ දෙපාර්තමේන්තුව

News & Events

12
Oct2018

2018 සංස්කෘතික උත්සවය - මාදම්පෙ

සංස්කෘත්ක උත්සවය 2018.10.12 දින උත්කර්ෂවත් අන්දමින් පැවැත්විණි....

11
Oct2018

වෘත්තීය අභිප්‍රේරණ වැඩසටහන - මාදම්පෙ

රැකියා අපේක්ෂිත ඔබ සඳහා වෘත්තීය අභිප්‍රේරණ වැඩසටහනක්...

Scroll To Top